Inžinierske stavby

Stavebná činnosť

Prima Slovakia s.r.o sa zaoberá najmä výstavbou inžinierských sietí, spevnených plôch a zemnými prácami.

Inžinierske siete

Realizujeme výstavbu a rekonštrukciu kanalizácií - splaškových, dažďových, vodovodov a plynovody vrátane prípojek a technologických objektov - lapače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie systémy, prečerpávacie stanice, čistiarne a iné.
Poskytujeme aj poradenstvo pred napojením na inžinierske siete, prípravu stavieb a súvisiacu inžiniersku činnosť.

Spevnené plochy

Realizujeme rôzne spevnené plochy - betónové, dlažbové, asfaltové, staveniskové vrátane súvisiacich dodávok - dopravné značenie, odvodnenie, odlučovače ropných látok a iné, často v súvislosti s výstavbou inžinierskych sieti. Na úpravu podložia vieme vo veľkej miere použiť recykláty z nášho recyklačného strediska, čo značne znižuje náklady výstavby.

Zemné práce

Široká škála naších stavebných strojov nám umožňuje realizovať rôzne zemné práce - prípravu územia, hrubé terenne úpravy, výkopy rýh, skrývky zemín, hutnenie povrchu.
Výkopovú zeminu sme schopný ďalej uskladniť, prípadne zrecyklovať a pripraviť na ďalšie použitie.

Referencie